Όραμα & Αξίες

Όραμα

Η αγάπη για αυτό που κάνουμε και το πάθοs μαs για την αριστεία οδηγούν τη συνεχή μαs ανάπτυξη.

Η παροχή προϊόντων υψηλήs ποιότηταs, ανταγωνιστικών λύσεων στον γεωργικό και στον βιομηχανικό τομέα χρησιμοποιώνταs σύγχρονεs μεθόδουs ανάπτυξηs και παραγωγήs με επίκεντρο τον πελάτη. 

Η αποστολή μαs είναι ξεκάθαρη και μαs καθορίζει καθημερινά. Αυτόs ήταν ο σκοπόs μαs όταν ξεκινήσαμε, και σήμερα 85 χρόνια αργότερα, συνεχίζει να ορίζει κάθε λειτουργία τηs εταιρείαs μαs.

Αξίες

ΗΘΟΣ και ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΗΘΟΣ και ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Πρωταρχικέs αξίεs στιs οποίεs η εταιρεία μαs ειναι δομημένη. Θεωρώνταs την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια ωs βασικέs αρχέs για κάθε ουσιαστική και εποικοδομητική επιχειρηματική συνεργασία, υιοθετούμε πλήρωs αυτεs τιs αρχέs σε όλεs μαs τιs συνεργασίεs.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι υψηλές προδιαγραφές που ακολουθούμε σε όλα τα στάδια των εργασιών μας κάνουν τα προϊόντα μας να ξεχωρίζουν. Η δέσμευση μας απέναντι στην ποιότητα και στην καινοτομία μαs οδηγούνε διαρκώs ενα βήμα πιο μπροστά.

ΓΝΩΣΗ
ΓΝΩΣΗ

Οι μηχανολογικέs γνώσειs και η τεχνογνωσία που υπάρχει και εξελίσσεται διαρκώs συντελούν στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μαs με απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μαs.

Η προοπτική να συμβάλλουμε στουs πελάτεs μαs με ουσιαστικές και αξιόπιστεs λύσεις, κάνει την γνώση και την εμπειρία μας τα σημαντικότερα μας εφόδια. 

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Για εμαs η ισχύs μιαs ομάδαs ανθρώπων που εργάζονται για ένα κοινό σκοπό είναι μια ασυναγώνιστη δύναμη και μια από τιs πολυτιμότερεs αξίεs μαs.

Οι άνθρωποί μαs δουλεύουν συλλογικά για τη λύση προβλημάτων και την εξεύρεση νέων ιδεών σε ενα περιβάλλον που καλλιεργεί και ενισχύει την αξία τηs ομαδικήs προσπάθειαs.